Affidavit

१ वर्षे उत्पन्न दाखल्यासाठी प्रतिज्ञापत्र
 • आधारकार्ड
 • एक फोटो
Apply Share
3 वर्ष उत्पन्न दाखल्यासाठी प्रतिज्ञापत्र
 • आधारकार्ड
 • एक फोटो
Apply Share
विभक्त रेशनकार्ड प्रतिज्ञापत्र
 • आधारकार्ड
 • एक फोटो
Apply Share
ओ बी सी जातीचे
 • आधारकार्ड
 • एक फोटो
Apply Share
गाडी पासिंग
 • आधारकार्ड
 • एक फोटो
 • ॲफिडेव्हिट साठी भाड्याने राहत असेल तर भाडे करार लागेल.
Apply Share
घरमालकाचे संमतीपत्र
 • आधारकार्ड
 • एक फोटो
Apply Share
जन्म तारखेत बदल
 • आधारकार्ड
 • एक फोटो
Apply Share
संमतीपत्रक
 • आधारकार्ड
 • एक फोटो
Apply Share
शेअर्स
 • आधारकार्ड
 • एक फोटो
Apply Share
जन्म नोंद होण्याबाबत
 • आधारकार्ड
 • एक फोटो
Apply Share
जबाबदारी हस्तांतर
 • आधारकार्ड
 • एक फोटो
Apply Share
जात पडताळणी
 • आधारकार्ड
 • एक फोटो
Apply Share
जातीच्या दाखल्यासाठी प्रतिज्ञापत्र
 • आधारकार्ड
 • एक फोटो
Apply Share
ज्येष्ठ नागरीक
 • आधारकार्ड
 • एक फोटो
Apply Share
वय अधिवास व राष्ट्रीयत्व साठी प्रतिज्ञापत्र
 • आधारकार्ड
 • एक फोटो
Apply Share
रेशनकार्ड जिर्ण/गहाळ झालेचे प्रतिज्ञापत्र
 • आधारकार्ड
 • एक फोटो
Apply Share
वारसनोंद
 • आधारकार्ड
 • एक फोटो
 • मयत व्यक्तीचा मृत्यूचा दाखला लागेल.
Apply Share
वंशावळीचे प्रतिज्ञापत्र
 • आधारकार्ड
 • एक फोटो
Apply Share
नविन रेशनकार्ड मिळणेबाबत प्रतिज्ञापत्र
 • आधारकार्ड
 • एक फोटो
Apply Share
नावात बदल
 • आधारकार्ड
 • एक फोटो
Apply Share
नॉनक्रिमिलेअरसाठी प्रतिज्ञापत्र
 • आधारकार्ड
 • एक फोटो
Apply Share
पोलिस स्टेशनचा दाखला मिळणेबाबत
 • आधारकार्ड
 • एक फोटो
Apply Share
मृत्युनोंद होण्याबाबत
 • आधारकार्ड
 • एक फोटो
Apply Share
रहिवासी प्रतिज्ञापत्र
 • आधारकार्ड
 • एक फोटो
Apply Share
रेशन कार्ड हरविल्याचे प्रतिज्ञापत्र
 • आधारकार्ड
 • एक फोटो
Apply Share
लायसन्स हरविले_1
 • आधारकार्ड
 • एक फोटो
Apply Share
लग्नाची नोंद होण्याबाबत
 • आधारकार्ड
 • एक फोटो
 • एफिडेविट साठी लग्नपत्रिका किंवा मॅरेज सर्टिफिकेट लागेल
Apply Share